Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Definities

 1. nl: GROWING MUSLIM, gevestigd te Zwijndrecht onder KvK nr. 77125592.
 2. Klant: degene met wie GROWING MUSLIM een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: GROWING MUSLIM en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens GROWING MUSLIM.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die GROWING MUSLIM hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die GROWING MUSLIM hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GROWING MUSLIM te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die GROWING MUSLIM niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Boekenclub

 1. Deze betaalde service bevat alleen de wekelijkse bijeenkomsten. De overige onderdelen van de bijeenkomst, waaronder de Whatsappgroep, Instagramcommunity en samenvattingen, vormen geen onderdeel van het abonnement. Dit zijn services die vrijblijvend worden aangeboden door GROWING MUSLIM. Deze services kunnen na communicatie aan de leden gestopt worden. 
 2. Om lid te worden van de boekenclub, dient een persoon het aanmeldingsproces op de website te voltooien en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. GROWING MUSLIM behoudt zich het recht om aanvragen voor lidmaatschap naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren.
 3. Leden zijn verplicht om middels maandelijkse incasso de lidmaatschapsbijdrage te betalen die op de website wordt vermeld. Deze bijdrage geldt voor één jaar en dient maandelijks te worden voldaan. 
 4. Het lidmaatschap van de boekenclub is geldig voor de duur zoals aangegeven op de website of zoals anderszins gecommuniceerd aan de leden. 
 5. Leden kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de beheerders van de boekenclub via de contactgegevens op de website. Lidmaatschapsbijdragen worden niet gerestitueerd bij annulering en het gehele jaarcontract dient voltooid te worden.
 6. De boekenclub behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien een lid zich herhaaldelijk niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden of zich anderszins ongepast gedraagt. De kosten voor de rest van het abonnement dienen nog wel betaald te worden. 
 7. Indien een automatische incasso gestorneerd wordt door een lid, zullen hiervoor administratieve kosten in rekening gebracht worden ter waarde van €15 per stornering. 
 8. Bij verzuim van betaling, zal er een herinneringsmail verstuurd worden waarin het lid wordt verzocht om de betaling te voldoen. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, zal er een aanmaning plaatsvinden, waarbij er €15 euro aan administratieve kosten zijn opgenomen. 
 9. Na uitblijven van betaling van de aanmaning, wordt het openstaande bedrag zonder verdere berichtgeving uithanden gegeven aan een Gerechtelijke Deurwaarder. Hierbij worden de wettelijke incassokosten extra in rekening gebracht, met een minimum van €40 euro. 
 10. De overige regelementen kunnen teruggevonden worden in de Cloud waarin de boekenclubleden toegang toe hebben. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan GROWING MUSLIM. 
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag GROWING MUSLIM zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van GROWING MUSLIM op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door GROWING MUSLIM, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan GROWING MUSLIM te betalen. 
 6. Het is niet toegestaan voor een klant om na een betaling een chargeback uit te voeren. De kosten die hierdoor ontstaan voor GROWING MUSLIM worden doorberekend naar de klant.

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is GROWING MUSLIM gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. GROWING MUSLIM roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan GROWING MUSLIM, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. het product niet is gebruikt
  2. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  3. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  4. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  5. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  6. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  7. het product geen los tijdschrift of losse krant is
  8. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  9. het niet gaat om een online of fysieke training, workshop, cursus, evenement, lezing of de boekenclub
  10. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen. De boekenclub vormt hier een uitzondering op. 
  3. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected].
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan GROWING MUSLIM, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 5. De kosten voor retourneren komen in rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. GROWING MUSLIM kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van GROWING MUSLIM heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan GROWING MUSLIM.
 3. GROWING MUSLIM is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan GROWING MUSLIM te verrekenen met een vordering op GROWING MUSLIM. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. GROWING MUSLIM blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van GROWING MUSLIM op grond van wat voor met GROWING MUSLIM gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan GROWING MUSLIM zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien GROWING MUSLIM een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft GROWING MUSLIM het recht om schadevergoeding, gederfde winst en schadeloosstelling te vorderen. 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij GROWING MUSLIM, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft GROWING MUSLIM het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan GROWING MUSLIM kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door GROWING MUSLIM opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van GROWING MUSLIM.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij GROWING MUSLIM niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan GROWING MUSLIM niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan GROWING MUSLIM, bij gebreke waarvan GROWING MUSLIM niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 4. het product is nog niet gebruikt
 5. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en  kunnen niet worden geruild.
 6. de klant dient zorg te dragen voor stevig verpakkingsmateriaal opdat het product geen schade ondervindt gedurende het verzendproces.

Vrijwaring

De klant vrijwaart GROWING MUSLIM tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GROWING MUSLIM geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door GROWING MUSLIM geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant GROWING MUSLIM daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen GROWING MUSLIM uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling de constatering van een of meerdere tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen aan GROWING MUSLIM.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat GROWING MUSLIM in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GROWING MUSLIM gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan GROWING MUSLIM.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling GROWING MUSLIM ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als GROWING MUSLIM een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan GROWING MUSLIM verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid GROWING MUSLIM

 1. GROWING MUSLIM is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien GROWING MUSLIM aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. GROWING MUSLIM is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien GROWING MUSLIM aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van GROWING MUSLIM vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer GROWING MUSLIM toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door GROWING MUSLIM niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GROWING MUSLIM in verzuim is. 
 3. GROWING MUSLIM heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien GROWING MUSLIM kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van GROWING MUSLIM in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan GROWING MUSLIM kan worden toegerekend in een van de wil van GROWING MUSLIM onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van GROWING MUSLIM kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor GROWING MUSLIM 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat GROWING MUSLIM er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. GROWING MUSLIM is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. GROWING MUSLIM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal GROWING MUSLIM zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GROWING MUSLIM. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GROWING MUSLIM bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GROWING MUSLIM is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 25-01-2020

 

Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden